Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Pościel & Pasmanteria

§ I Definicje

1.Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RODO Online.

4.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem reczniki-posciel.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, prowadzony przez Agnieszkę Matusiak prowadzącą działalność gospodarczą: Agnieszka Matusiak Pościel & Pasmanteria, Regulice ul. Chrzanowska 56, 32-566 Alwernia nip 8681812848 regon 368841680

5.Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym

6.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 

§ II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w § I. ust. 4. Regulaminu.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:

    - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,

    - zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,

    - zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

    - tryb postępowania reklamacyjnego.

2.4. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

   a) urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,

   b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, która musi akceptować pliki typu cookie,

2.5. Prowadzący Sklep przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej reczniki-posciel.pl.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego .

 

§ III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:

   a) akceptacja regulaminu,

   b) podanie adresu poczty elektronicznej klienta,

   c) podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,

   d) wyrażenie przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

   e) wybór formy płatności,

   f) kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 

§ IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Do uzyskania dostępu do towarów oferowanych przez sklep nie jest konieczne założenie przez klienta konta.

4.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Prowadzącym Sklep następuje po uprzednim wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. W formularzu należy podać:

   a) wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,

   b) adres poczty elektronicznej klienta,

   c) wybrać formę płatności,

   d) wyrazić zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4.3. Po kompletnym wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

4.4. Po złożeniu przez klienta zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podany w formularzu, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.

4.5. Zamówione towary zostaną wysłane po otrzymaniu przez Prowadzącego Sklep należnej kwoty (przy zamówieniu z przedpłatą) lub złożenia deklaracji zapłaty po otrzymaniu towaru (przy zamówieniu za pobraniem).

4.6. Po otrzymaniu przez Prowadzącego Sklep informacji dokonanej przez klienta płatności (zapłacie całej ceny), Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zawierający.

4.7. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

4.8. W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

§ V Ceny i metody płatności

5.1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT wraz ze wskazaniem wysokości stawki podatku.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zakupu przy odbiorze przesyłki (pobranie), poprzez przelew na konto Sprzedawcy oraz poprzez Płatność Shoper, która umożliwia dokonanie płatności elektronicznych za pomocą kart VISA, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Banki dostępne w usłudze: m Transfer - mBank, Inteligo - PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO - IKO, Bank PKO - IPKO, Bank Pekao-PeoPay, VOLKSWAGEN BANK - POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GETIN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Milennium BANK, BOŚ Bank, City Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET - Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-mobile - Usługo bankowe, Płatności BLIK (przedpłata)

5.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotuna rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ VI Czas realizacji zamówienia

6.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia wynosi 24 godz. licząc dni robocze.

6.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

7.2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6.1. nie przysługuje od umowy dostarczenia treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Prowadzącego Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ VIII Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: shopreczniki.posciel@gmail.com lub na adres Prowadzącego sklep: Agnieszka Matusiak Pościel & Pasmanteria, Regulice ul. Chrzanowska 56 32-566 Alwernia.

8.3 Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14. dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od klienta, a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta kiedy informacja zostanie rozpatrzona.

 

§ IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.4. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.5. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminie wskazanym w ust. 8.4. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.

 

§ X Administrator Danych

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Agnieszka Matusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Matusiak Pościel & Pasmanteria, Regulice, ul. Chrzanowska 56, 32-566 Alwernia, NIP 8681812848, REGON 368841680,.

10.2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit.b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.d) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

10.3 Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

10.4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

§ XI Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik 1 do Regulaminu

 

                          Sklepu FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                     

                                                                                                                                   …………………, ……………..

                                                                                                                                        Miejscowość, data

                                                                       

                                                   Agnieszka Matusiak Pościel & Pasmanteria

                                               Regulice, ul. Chrzanowska 56, 32-566 Alwernia

                                                        Nip 8681812848, Regon 368841680

 

Ja ....................................................niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy następujących rzeczy: …............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Imię i  nazwisko Kupującego.....................................................................................................................

Adres Kupującego …................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .................….....................................

                                                                                                                                Podpis kupującego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl